Afstandskvadratloven

Afstandskvadratloven

P stråling; γ - kvant effekt
A; Aktiviteten
E; energi

(1)
\begin{align} P \sub{straaling}=A \cdot E \end{align}

Strålingseffekt pr. areal…

(2)
\begin{align} I \sub{straaling} = P / S = (A \cdot E) / S = (A \cdot E) / (4 \cdot pi \cdot r^2) \end{align}

S; overfladeareal for kugle
I; intensiteten

Dette bruges til at finde energien en bestemt længde væk fra energikilden, f.eks. hvad energien er en halv meter fra energikilden (kuglen).

Hver gang der er et gamma-henfald er der en foton. Antallet af fotoner er lig med antallet af henfald.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.